Vaccination är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin, innehållande antigen. Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter.

Vaccination av barn är den mest framgångsrika medicinska insats som gjorts för att förbättra folkhälsan. En del länder har en obligatorisk vaccinationsplan, och barn som inte är vaccinerade enligt ett barnvaccineringsprogram kan nekas tillträde till daghem och skola.

I Sverige är vaccination frivilligt, men över 90 procent av de svenska barnen vaccineras enligt socialstyrelsens rekommendationer.

Barn och vaccinering

I det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige för barn födda 2002 och senare ingår dessa vaccinationer:

  • Difteri
  • Stelkramp
  • Kikhosta
  • Polio
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Röda Hund

Från och med första januari 2009 vaccineras barn även mot pneumokocker.

Vaccinationen behöver ofta upprepas för att uppnå maximal effekt, varför barn från 3 månader upp till 16 år vaccineras med regelbundna mellanrum.

Gravid och vaccinering

Man bör undvika vaccinering om man är gravid eller planerar att bli gravid. Den vaccinerade bör inte heller bli gravid de tre första månaderna efter vaccineringen. Dock finns det inga rapporter om fosterskador efter accidentell administration av vaccin.

Om en gravid kvinna blir tvungen att vaccineras görs en noggrann utvärdering av för- och nackdelar med vaccinering. Vaccin som aldrig skall ges under graviditet är mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor.

Utomlands och vaccinering

Att resa utomlands innebär en risk för att utsätta sig för smitta med de sjukdomar som finns på resemålet. Risken att smittas ökar ju längre tid man befinner sig på resemålet och ju mer primitiv levnadsstandarden är. Det allmänna hälsotillståndet och vilka vaccinationer man fått tidigare i livet spelar också roll. Polio, stelkramp och difteri har de flesta av oss redan ett skydd mot, men beroende på när vi blev grundvaccinerade kan skyddet behöva ses över.

  Bakteriell Vaginos — symptom och information

Rådgivning om vad man bör vaccinera sig mot får man på sin aktuella vaccinationsmottagning. Vaccinationskliniken kommer vidare att informera om att vissa vaccinationer inte ska ges till gravida eller små barn. Planera att ta vaccinationerna ca 2-3 månader före avresa.

Allergier och vaccinering

Hos en allergiläkare kan man bli vaccinerad mot vissa allergier. Man sprutar in en lösning av det ämne patienten är allergisk mot, till att börja med i mycket låg dos, sedan höjer man dosen. Det kallas hyposensibilisering och meningen är att man skall frambringa en tolerans mot ämnet, exempelvis björk, katt eller kvalsterallergi. Det brukar vara mycket effektivt, 80 procent av fallen blir påtagligt förbättrade, och behöver inte ta så mycket andra allergimediciner. Denna behandling minskar också– till skillnad från annan allergibehandling – tröttheten som oftast följer med allergin. Dock är behandlingen tids- och kostnadskrävande.

Nya vaccinationsbehandlingar har också utvecklats. Idag kan man använda ”IgE-vaccin”, eller anti-IgEbehandling. Enkelt uttryckt kan man säga att traditionella allergimediciner bromsar och förebygger den allergiska reaktionen och minskar symtomen. Den nya anti-IgE-behandlingen blockerar istället de grundläggande mekanismerna för att en allergisk reaktion över huvud taget ska uppstå.